25-068 พระวนวาสีติสสเถระพระไตรปิฎก


๑๕ วนวาสีติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๗๕] ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้ลาภเป็นอย่างหนึ่ง
ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
รู้ชัดข้อปฏิบัติทั้งสองนี้แล้ว ไม่พึงยินดีสักการะ A
แต่พึงเพิ่มพูนวิเวก B (ให้ต่อเนื่อง)
พาลวรรคที่ ๕ จบ
เชิงอรรถ
A สักการะ ในที่นี้หมายถึงปัจจัย ๔
(จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร) (ขุ.ธ.อ. ๓/๑๘๑)
B วิเวก หมายถึงความสงัด มี ๓ คือ
(๑) กายวิเวก ความสงัดกาย
(๒) จิตตวิเวก ความสงัดใจ
(๓) อุปธิวิเวก ความสงัดอุปธิ (ขุ.ธ.อ. ๓/๑๘๑)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!