25-026 พระจูฬปันถกพระไตรปิฎก


๓. จูฬปันถกวัตถุ
เรื่องพระจูฬปันถก

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๒๕] คนมีปัญญาพึงทำที่พึ่งดุจเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึง A
ด้วยความขยัน ด้วยความไม่ประมาท
ด้วยการสำรวม และด้วยการฝึกฝน
เชิงอรรถ
A ที่พึ่งดุจเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึง หมายถึงอรหัตตผล ที่น้ำ คือ โอฆะ ๔
( กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา) ท่วมไม่ถึง (ขุ.ธ.อ. ๒/๘๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!