21-260 พละพระไตรปิฎก


๘. พลสูตร
ว่าด้วยพละ

{๒๖๑}[๒๖๑] ภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้
พละ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. วิริยพละ
๒. สติพละ
๓. สมาธิพละ
๔. ปัญญาพละ
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล
พลสูตรที่ ๘ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.