21-252 โวหาร สูตรที่ 4พระไตรปิฎก


๑๑. จตุตถโวหารสูตร A
ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ ๔

{๒๕๓}[๒๕๓] ภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้
อริยโวหาร ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น
๒. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง
๓. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ
๔. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้
ภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้แล
จตุตถโวหารที่ ๑๑ จบ
อาปัตติภยวรรคที่ ๕ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังฆเภทกสูตร
๒. อาปัตติภยสูตร
๓. สิกขานิสังสสูตร
๔. เสยยาสูตร
๕. ถูปารหสูตร
๖. ปัญญาวุฑฒิสูตร
๗. พหุการสูตร
๘. ปฐมโวหารสูตร
๙. ทุติยโวหารสูตร
๑๐. ตติยโวหารสูตร
๑๑. จตุตถโวหารสูตร
ปัญจมปัณณาสก์ จบบริบูรณ์
เชิงอรรถ
A ดู ข้อ ๒๑๘ (ทุติยโวหารปถสูตร) หน้า ๓๓๖ และข้อ ๒๒๘ (ทุติยโวหารปถสูตร) หน้า ๓๔๒ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.