21-219 ผู้ทุศีลและผู้มีศีลพระไตรปิฎก


๑๐. ทุสสีลสูตร
ว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีล

{๒๒๐}[๒๒๐] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมดำรงอยู่
ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้
ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ทุศีล
๓. เป็นผู้เกียจคร้าน
๔. เป็นผู้มีปัญญาทราม
ฯลฯ A
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีศีล
๓. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๔. เป็นผู้มีปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ใน
สวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
ทุสสีลสูตรที่ ๑๐ จบ
โสภณวรรคที่ ๒ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปริสาสูตร
๒. ทิฏฐิสูตร
๓. อกตัญญุตาสูตร
๔. ปาณาติปาตีสูตร
๕. ปฐมมัคคสูตร
๖. ทุติยมัคคสูตร
๗. ปฐมโวหารปถสูตร
๘. ทุติยโวหารปถสูตร
๙. อหิริกสูตร
๑๐. ทุสสีลสูตร
เชิงอรรถ
A ดูข้อความเต็มในข้อ ๒๑๒ (ทิฏฐิสูตร) หน้า ๓๓๒ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.