21-218 ผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริพระไตรปิฎก


๙. อหิริกสูตร
ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ

{๒๑๙}[๒๑๙] ฯลฯ A
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ทุศีล
๓. เป็นผู้ไม่มีหิริ
๔. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
ฯลฯ A
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีศีล
๓. เป็นผู้มีหิริ
๔. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
ฯลฯ A
อหิริกสูตรที่ ๙ จบ
เชิงอรรถ
A ดูข้อความเต็มในข้อ ๒๑๒ (ทิฏฐิสูตร) หน้า ๓๓๒-๓๓๓ ในเล่มนี้ (ดู ที.ปา. ๑๑/๓๑๓/๒๐๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.