21-215 มรรค สูตรที่ 2พระไตรปิฎก


๖. ทุติยมัคคสูตร
ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๒

{๒๑๖}[๒๑๖] ฯลฯ A
๑. มีมิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด)
๒. มีมิจฉาวายามะ (พยายามผิด)
๓. มีมิจฉาสติ (ระลึกผิด)
๔. มีมิจฉาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นผิด)
ฯลฯ A
๑. มีสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)
๒. มีสัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
๓. มีสัมมาสติ (ระลึกชอบ)
๔. มีสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)
ฯลฯ A
ทุติยมัคคสูตรที่ ๖ จบ
เชิงอรรถ
A ดูข้อความเต็มในข้อ ๒๑๒ (ทิฏฐิสูตร) หน้า ๓๓๒-๓๓๓ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.