21-214 มรรค สูตรที่ 1พระไตรปิฎก


๕. ปฐมมัคคสูตร
ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๑

{๒๑๕}[๒๑๕] ฯลฯ A
๑. มีมิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด)
๒. มีมิจฉาสังกัปปะ (ดำริผิด)
๓. มีมิจฉาวาจา (เจรจาผิด)
๔. มีมิจฉากัมมันตะ (กระทำผิด)
ฯลฯ A
๑. มีสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
๒. มีสัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ)
๓. มีสัมมาวาจา (เจรจาชอบ)
๔. มีสัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ)
ฯลฯ A
ปฐมมัคคสูตรที่ ๕ จบ
เชิงอรรถ
A ดูข้อความเต็มในข้อ ๒๑๒ (ทิฏฐิสูตร) หน้า ๓๓๒-๓๓๓ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.