21-142 ความสว่างพระไตรปิฎก


๓. อาโลกสูตร
ว่าด้วยความสว่าง

{๑๔๓}[๑๔๓] ภิกษุทั้งหลาย ความสว่าง ๔ ประการนี้
ความสว่าง ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ความสว่างแห่งดวงจันทร์
๒. ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์
๓. ความสว่างแห่งไฟ
๔. ความสว่างแห่งปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย ความสว่าง ๔ ประการนี้แล
บรรดาความสว่าง ๔ ประการนี้ ความสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ
อาโลกสูตรที่ ๓ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.