21-133 ผลแห่งความขยันหมั่นเพียรพระไตรปิฎก


๔. อุฏฐานผลสูตร
ว่าด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร

{๑๓๔}[๑๓๔] ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก
บุคคล ๔ จำพวก A ไหนบ้าง คือ
๑. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม
๒. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม
แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
๓. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
และดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม
๔. บุคคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
และไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม B
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก
อุฏฐานผลสูตรที่ ๔ จบ
เชิงอรรถ
A ดู อภิ.ปุ. (แปล) ๓๖/๑๖๗/๒๐๐
B บุคคลจำพวกที่ ๑ หมายถึงบุคคลผู้ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอดวันเลี้ยงชีพ
ได้ผลแห่งความขยัน หมั่นเพียรนั้น แต่ไม่ได้อาศัยผลบุญใด ๆ เลย
บุคคลจำพวกที่ ๒ หมายถึงเทวดาทุกจำพวก
บุคคลจำพวกที่ ๓ หมายถึงชนชั้นปกครอง เช่น พระราชา และขุนนาง
บุคคลจำพวกที่ ๔ หมายถึงสัตว์นรก (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๓๔/๓๘๑)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.