21-119 ภัยภายนอก สูตรที่ 2พระไตรปิฎก


๑๐. ทุติยภยสูตร
ว่าด้วยภัยภายนอก สูตรที่ ๒

{๑๒๐}[๑๒๐] ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้
ภัย ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. อัคคีภัย (ภัยเกิดจากไฟ)
๒. อุทกภัย (ภัยเกิดจากน้ำ)
๓. ราชภัย (ภัยเกิดจากพระราชา)
๔. โจรภัย (ภัยเกิดจากโจร)
ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้แล
ทุติยภยสูตรที่ ๑๐ จบ
เกสิวรรคที่ ๒ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เกสิสูตร
๒. ชวสูตร
๓. ปโตทสูตร
๔. นาคสูตร
๕. ฐานสูตร
๖. อัปปมาทสูตร
๗. อารักขสูตร
๘. สังเวชนียสูตร
๙. ปฐมภยสูตร
๑๐. ทุติยภยสูตร

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.