20-128 ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งพระไตรปิฎก


๗. สังขตลักขณสูตร
ว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

{๔๘๖}[๔๗] ภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม
(ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง) ๓ ประการนี้
สังเขตลักษณะแห่งสังขตธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ
๒. ความดับสลายปรากฏ
๓. เมื่อตั้งอยู่ ความแปร A ปรากฏ
ภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม ๓ ประการนี้แล
สังขตลักขณสูตรที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A ความแปร (อัญญถัตตะ) ในที่นี้หมายถึงความเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม ได้แก่ ชรา (องฺ.ติก.อ. ๒/๔๗/๑๕๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.