20-078 อกุสลเปยยาลพระไตรปิฎก


๒. อกุสลเปยยาล
{๔๓๕}[๑๙๑-๒๐๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม ๒ อย่าง
นี้ … กุศลธรรม ๒ อย่างนี้ … ธรรมที่มีโทษ ๒ อย่างนี้ … ธรรมที่ไม่มีโทษ ๒
อย่างนี้ … ธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไร ๒ อย่างนี้ … ธรรมที่มีสุขเป็นกำไร ๒ อย่างนี้ …
ธรรมที่มีวิบากเป็นทุกข์ ๒ อย่างนี้ … ธรรมที่มีวิบากเป็นสุข ๒ อย่างนี้ … ธรรม
ที่มีความเบียดเบียน ๒ อย่างนี้ … ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน ๒ อย่างนี้
ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ (ความไม่โกรธ)
๒. อนุปนาหะ (ความไม่ผูกโกรธ) …
๑. อมักขะ (ความไม่ลบหลู่คุณท่าน)
๒. อปฬาสะ (ความไม่ตีเสมอ) …
๑. อนิสสา (ความไม่ริษยา)
๒. อมัจฉริยะ (ความไม่ตระหนี่) …
๑. อมายา (ไม่มีมารยา)
๒. อสาเถยยะ (ความไม่โอ้อวด) ..
๑. หิริ (ความอายบาป)
๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน ๒ อย่างนี้แล (๑-๕๐)
อกุสลเปยยาล จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.