20-077 โกธเปยยาลพระไตรปิฎก


๑. โกธเปยยาล
{๔๒๕}[๑๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. โกธะ (ความโกรธ)
๒. อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) …
๑. มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน)
๒. ปฬาสะ (ความตีเสมอ) …
๑. อิสสา (ความริษยา)
๒. มัจฉริยะ (ความตระหนี่) …
๑. มายา (มารยา)
๒. สาเถยยะ (ความโอ้อวด) …
๑. อหิริกะ (ความไม่อายบาป)
๒. อโนตตัปปะ (ความไม่กลัวบาป)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้แล (๑-๕)
{๔๒๖}[๑๘๒] ธรรม ๒ อย่างนี้
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ (ความไม่โกรธ)
๒. อนุปนาหะ (ความไม่ผูกโกรธ) …
๑. อมักขะ (ความไม่ลบหลู่คุณท่าน)
๒. อปฬาสะ (ความไม่ตีเสมอ) …
๑. อนิสสา (ความไม่ริษยา)
๒. อมัจฉริยะ (ความไม่ตระหนี่) …
๑. อมายา (ไม่มีมารยา)
๒. อสาเถยยะ (ความไม่โอ้อวด) ..
๑. หิริ (ความอายบาป)
๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้แล (๖-๑๐)
{๔๒๗}[๑๘๓] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างย่อมอยู่เป็นทุกข์
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. โกธะ
๒. อุปนาหะ …
๑. มักขะ
๒. ปฬาสะ …
๑. อิสสา
๒. มัจฉริยะ …
๑. มายา
๒. สาเถยยะ …
๑. อหิริกะ
๒. อโนตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์ (๑๑-๑๕)
{๔๒๘}[๑๘๔] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างย่อมอยู่เป็นสุข
ธรรม ๒ อย่างอะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ
๒. อนุปนาหะ …
๑. อมักขะ
๒. อปฬาสะ …
๑. อนิสสา
๒. อมัจฉริยะ …
๑. อมายา
๒. อสาเถยยะ …
๑. หิริ
๒. โอตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นสุข (๑๖-๒๐)
{๔๒๙}[๑๘๕] ธรรม ๒ อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะ
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. โกธะ
๒. อุปนาหะ …
๑. มักขะ
๒. ปฬาสะ …
๑. อิสสา
๒. มัจฉริยะ …
๑. มายา
๒. สาเถยยะ …
๑. อหิริกะ
๒. อโนตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็น
เสขะ (๒๑-๒๕)
{๔๓๐}[๑๘๖] ธรรม ๒ อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะ
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ
๒. อนุปนาหะ …
๑. อมักขะ
๒. อปฬาสะ …
๑. อนิสสา
๒. อมัจฉริยะ …
๑. อมายา
๒. อสาเถยยะ …
๑. หิริ
๒. โอตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยัง
เป็นเสขะ (๒๖-๓๐)
{๔๓๑}[๑๘๗] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างย่อมดำรงอยู่ในนรก
เหมือนถูกนำไปฝังไว้
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. โกธะ
๒. อุปนาหะ …
๑. มักขะ
๒. ปฬาสะ …
๑. อิสสา
๒. มัจฉริยะ …
๑. มายา
๒. สาเถยยะ …
๑. อหิริกะ
๒. อโนตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรก
เหมือนถูกนำไปฝังไว้ (๓๑-๓๕)
{๔๓๒}[๑๘๘] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างย่อมดำรงอยู่ใน
สวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ
๒. อนุปนาหะ …
๑. อมักขะ
๒. อปฬาสะ …
๑. อนิสสา
๒. อมัจฉริยะ …
๑. อมายา
๒. อสาเถยยะ …
๑. หิริ
๒. โอตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์
เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ (๓๖-๔๐)
{๔๓๓}[๑๘๙] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม ๒ อย่าง
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. โกธะ
๒. อุปนาหะ …
๑. มักขะ
๒. ปฬาสะ …
๑. อิสสา
๒. มัจฉริยะ …
๑. มายา
๒. สาเถยยะ …
๑. อหิริกะ
๒. อโนตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล หลัง
จากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (๔๑-๔๕)
{๔๓๔}[๑๙๐] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม ๒ อย่าง หลัง
จากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ธรรม ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. อักโกธะ
๒. อนุปนาหะ …
๑. อมักขะ
๒. อปฬาสะ …
๑. อนิสสา
๒. อมัจฉริยะ …
๑. อมายา
๒. อสาเถยยะ …
๑. หิริ
๒. โอตตัปปะ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างนี้แล หลัง
จากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (๔๖-๕๐)
โกธเปยยาล จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.