20-043 พระธรรมเทศนาของพระตถาคต 2 แบบพระไตรปิฎก


พระธรรมเทศนาของพระตถาคต ๒ แบบ
{๒๖๐}[๑๔] ธรรมเทศนาของตถาคต ๒ ๒ แบบนี้
ธรรมเทศนาของตถาคต ๒ แบบ อะไรบ้าง คือ
๑. ธรรมเทศนาแบบย่อ A ๒. ธรรมเทศนาแบบพิสดาร B
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของตถาคต ๒ แบบนี้แล (๔)
เชิงอรรถ
๑ ธรรมเทศนาแบบย่อ หมายถึงการยกหัวข้อขึ้นตั้งแล้วกล่าว ใช้สำหรับบุคคลผู้มีปัญญามาก
ผู้เป็น อุคฆฏิตัญญู ผู้ที่พอยกหัวข้อก็รู้ (องฺ.ทุก.อ. ๒/๑๔/๑๒)
๒ ธรรมเทศนาแบบพิสดาร หมายถึงการยกหัวข้อขึ้นตั้งหรือไม่ยกหัวข้อขึ้นตั้ง แล้วกล่าวชี้แจงโดยพิสดาร
ใช้สำหรับบุคคลผู้มีปัญญาน้อย ๓ จำพวก คือ
(๑) วิปจิตัญญู ผู้รู้ต่อเมื่อขยายความ
(๒) เนยยะ ผู้ที่พอแนะนำได้
(๓) ปทปรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง ผู้อับปัญญาสอนให้รู้ได้แค่เพียงตัวบท
คือพยัญชนะหรือถ้อยคำ ไม่อาจเข้าใจอรรถคือความหมาย
(องฺ.ทุก.อ. ๒/๑๔/๑๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.