20-041 การเข้าพรรษาพระไตรปิฎก


๑๐. วัสสูปนายิกสูตร
ว่าด้วยการเข้าพรรษา

{๒๕๖}[๑๐] ภิกษุทั้งหลาย การเข้าพรรษา ๒ อย่างนี้
การเข้าพรรษา ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. การเข้าพรรษาต้น ๒. การเข้าพรรษาหลัง
ภิกษุทั้งหลาย การเข้าพรรษา ๒ อย่างนี้แล
วัสสูปนายิกสูตรที่ ๑๐ จบ
กัมมกรณวรรคที่ ๑ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วัชชสูตร
๒. ปธานสูตร
๓. ตปนียสูตร
๔. อตปนียสูตร
๕. อุปัญญาตสูตร
๖. สัญโญชนสูตร
๗. กัณหสูตร
๘. สุกกสูตร
๙. จริยสูตร
๑๐. วัสสูปนายิกสูตร

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.