16-008 พระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระไตรปิฎก


๘. โกนาคมนสูตร
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ

[๘] “ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
โกนาคมนะ … ”
โกนาคมนสูตรที่ ๘ จบ
เชิงอรรถ
ขยายความตาม พระพุทธเจ้าวิปัสสี
http://pratripitaka.com/16-004/

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.