16-007 พระพุทธเจ้ากกุสันธะพระไตรปิฎก


๗. กกุสันธสูตร
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ

[๗] “ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
กกุสันธะ … ”
กกุสันธสูตรที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
ขยายความตาม พระพุทธเจ้าวิปัสสี
http://pratripitaka.com/16-004/

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.