16-005 พระพุทธเจ้าสิขีพระไตรปิฎก


๕. สิขีสูตร
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี

[๕] “ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
สิขี … ”
สิขีสูตรที่ ๕ จบ
เชิงอรรถ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ พึงขยายความตาม พระพุทธเจ้าวิปัสสี

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.