15-245 จีราภิกษุณีพระไตรปิฎก


๑๑. จีราสูตร
ว่าด้วยจีราภิกษุณี
[๘๓๖] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้
เหยื่อกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น อุบาสกคนหนึ่งได้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณี
[๘๓๗] ครั้งนั้น ยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในจีราภิกษุณี จากถนนนี้ไปยังถนนโน้น
จากตรอกนี้ ไปยังตรอกโน้น ในกรุงราชคฤห์ ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่า
อุบาสกนี้มีปัญญา ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณี
ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวง
ได้ประสบบุญมากหนอ
จีราสูตรที่ ๑๑ จบ

บาลีจีราสุตฺต
[๘๓๖] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก จีราย ๓
ภิกฺขุนิยา จีวร อทาสิ ฯ
[๘๓๗] อถ โข จีราย ภิกฺขุนิยา อภิปฺปสนฺโน ยกฺโข ราชคเห
รถิกาย รถิก สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา ตาย เวลาย
อิม คาถ อภาสิ
ปุฺ วต ปสวิ พหุ สปฺปฺโ วตายมุปาสโก
โย จีราย อทาสิ จีวร สพฺพโยเคหิ วิปฺปมุตฺตายาติ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาจีราสูตร
สูตรที่ ๑๑ ง่ายทั้งนั้นแล
จบอรรถกถาจีวรสูตรที่ ๑๑

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!