15-183 พระเทวทัตพระไตรปิฎก


๒. เทวทัตตสูตร
ว่าด้วยพระเทวทัต
[๖๐๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์
เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นาน ครั้นเมื่อราตรีผ่านไป ท้าวสหัมบดีพรหมมีวรรณะ
งดงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิชฌกูฏ
[๖๑๐] เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร ปรารภพระเทวทัต ได้กล่าวคาถานี้
ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า
สักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่ว
เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ
ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้า ฉะนั้น A
เทวทัตตสูตรที่ ๒ จบ
เชิงอรรถ
A ดูเทียบ วิ.จู. (แปล) ๗/๓๓๕/๑๘๐, สํ.นิ. (แปล) ๑๖/๑๘๔/๒๓๐, องฺ.จตุกฺก. (แปล) ๒๑/๖๘/๑๑๓

บาลีเทวทตฺตสุตฺต
[๖๐๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต อจิรปกฺกนฺเต เทวทตฺเต ฯ อถ โข พฺรหฺมา
สหมฺปติ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป
คิชฺฌกูฏ ๑ โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏฺาสิ ฯ
[๖๑๐] เอกมนฺต ิโต โข พฺรหฺมา สหมฺปติ เทวทตฺต อารพฺภ
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
ผล เว กทฺทลึ หนฺติ ผล เวฬฬ ผล นฬ
สกฺกาโร กาปุริส หนฺติ คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ

******************

๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปพฺพตนฺติ ทิสฺสติ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาเทวทัตตสูตร
ในเทวทัตตสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
บทว่า อจิรปกฺกนฺเต ความว่า เมื่อพระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วจาก
พระเวฬุวันไปยังคยาสีสะประเทศไม่นานนัก. บทว่า อสฺสตรึ ได้แก่ลูกเกิด
แต่พ่อลาแม่ม้า.
จบอรรถกถาเทวทัตตสูตรที่ ๒

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!