15-109 นันทิวิสาลเทพบุตรพระไตรปิฎก


๘. นันทิวิสาลสูตร
ว่าด้วยนันทิวิสาลเทพบุตร
[๓๐๑] นันทิวิสาลเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคด้วยคาถาว่า
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า สรีรยนต์ ๔ ล้อ A
มีประตู ๙ ประตู เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
ถูกโลภะประกอบไว้ เป็นเหมือนเปือกตม
สรีรยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไร B
[๓๐๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
เพราะตัดชะเนาะ เชือกหนัง
ตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทราม
และเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้
สรีรยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างนี้๒
นันทิวิสาลสูตรที่ ๘ จบ
เชิงอรรถ
A ดูเชิงอรรถข้อ ๒๙ หน้า ๓๒ ในเล่มนี้
B ดูเทียบคาถาข้อ ๒๙ หน้า ๓๓ ในเล่มนี้

บาลีนนฺทิวิสาลสุตฺต
[๓๐๑] เอกมนฺต ิโต โข นนฺทิวิสาโล เทวปุตฺโต ภควนฺต
คาถาย อชฺฌภาสิ
จตุจกฺก นวทฺวาร ปุณฺณ โลเภน สยุต
ปงฺกชาต มหาวีร กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ
[๓๐๒] เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺตฺจ อิจฺฉาโลภฺจ ปาปก
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห เอว ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ

 

อรรถกถา


นันทิวิสาลสูตรที่ ๘ มีเนื้อความกล่าวมาแล้วทั้งนั้น.

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!