15-108 นันทเทพบุตรพระไตรปิฎก


๗. นันทสูตร
ว่าด้วยนันทเทพบุตร
[๒๙๙] นันทเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควรแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของ
พระผู้มีพระภาคว่า
กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป
ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ
ควรทำบุญที่นำความสุขมาให้
[๓๐๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป
ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ
ควรละโลกามิส มุ่งสู่สันติเถิด A
นันทสูตรที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A ดูเทียบคาถาข้อ ๔ หน้า ๕ ในเล่มนี้

บาลีนนฺทสุตฺต
[๒๙๙] เอกมนฺต ิโต โข นนฺโท เทวปุตฺโต ภควโต สนฺติเก
อิม คาถ อภาสิ
อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ
เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน
ปุฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ฯ
[๓๐๐] อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ
เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน
โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ

อรรถกถา


นันทสูตรที่ ๗ มีเนื้อความกล่าวมาแล้วทั้งนั้น.

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!