15-100 อุตตรเทพบุตรพระไตรปิฎก


๙. อุตตรสูตร
ว่าด้วยอุตตรเทพบุตร
[๒๗๓] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์
อุตตรเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควรแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มี
พระภาคว่า
ชีวิตถูกชรานำเข้าไป อายุจึงสั้น
ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีเครื่องต้านทาน
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ
ควรทำบุญที่นำความสุขมาให้ A
[๒๗๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ชีวิตถูกชรานำเข้าไป อายุจึงสั้น
ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีเครื่องต้านทาน
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ
ควรละโลกามิส มุ่งสู่สันติเถิด B
อุตตรสูตรที่ ๙ จบ
เชิงอรรถ
๑ ดูเทียบคาถาข้อ ๓ หน้า ๔ ในเล่มนี้
๒ ดูเทียบคาถาข้อ ๓ หน้า ๔ ในเล่มนี้

บาลีอุตฺตรสุตฺต
[๒๗๓] ราชคหนิทาน ฯ เอกมนฺต ิโต โข อุตฺตโร เทวปุตฺโต
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน
ปุฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ฯ
[๒๗๔] อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน
โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ

อรรถกถา


อุตตรสูตรที่ ๙ มีเนื้อความกล่าวมาแล้วเหมือนกัน.

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!