15-097 วาสุทัตตเทพบุตรพระไตรปิฎก


๖. วาสุทัตตสูตร
ว่าด้วยวาสุทัตตเทพบุตร
[๒๖๒] วาสุทัตตเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควรแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนัก
ของพระผู้มีพระภาคว่า
ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพื่อละกามราคะ
เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอก มุ่งถอนหอกออก
เหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ มุ่งดับไฟ ฉะนั้น
[๒๖๓] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพื่อละสักกายทิฏฐิ
เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอก มุ่งถอนหอกออก
เหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ มุ่งดับไฟ ฉะนั้น A
วาสุทัตตสูตรที่ ๖ จบ
เชิงอรรถ
A ดูเทียบคาถาข้อ ๒๑ หน้า ๒๕ ในเล่มนี้

บาลีวาสุทตฺตสุตฺต
[๒๖๒] เอกมนฺต ิโต โข วาสุทตฺโต เทวปุตฺโต ภควโต
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
สตฺติยา วิย โอมฏฺโ ฑยฺหมาเนว ๑ มตฺถเก
กามราคปฺปหานาย สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
[๒๖๓] สตฺติยา วิย โอมฏฺโ ฑยฺหมาเนว มตฺถเก
สกฺกายทิฏฺิปฺปหานาย สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ

******************

๑ ม. ฑยฺหมาโนว ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาวาสุทัตตสูตรที่ ๖ มีเนื้อความกล่าวมาแล้วทั้งนั้น.

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!