15-069 ความอยากพระไตรปิฎก


๙. อิจฉาสูตร
ว่าด้วยความอยาก
[๑๙๔] เทวดาทูลถามว่า
โลกถูกอะไรเล่าผูกไว้
เพราะกำจัดอะไรออกไป จึงพ้นได้
เพราะละอะไรได้เล่า จึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด
[๑๙๕] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกถูกความอยากผูกไว้
เพราะกำจัดความอยากออกไป จึงพ้นได้
เพราะละความอยาก จึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด
อิจฉาสูตรที่ ๙ จบ

บาลีอิจฺฉาสุตฺต
[๑๙๔] เกนสฺสุ พชฺฌติ โลโก กิสฺส วินยาย มุจฺจติ
กิสฺสสฺส ๑ วิปฺปหาเนน สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ
[๑๙๕] อิจฺฉาย พชฺฌติ โลโก อิจฺฉาวินยาย มุจฺจติ
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ

******************

๑ ม. ยุ. กิสฺสสฺสุ ฯ

อรรถกถา


บททั้งปวงในอิจฉาสูตรที่ ๙ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!