15-066 สิ่งที่ถูกกำจัดพระไตรปิฎก


๖. อัพภาหตสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัด
[๑๘๘] เทวดาทูลถามว่า
โลกถูกอะไรเล่ากำจัด ถูกอะไรเล่าล้อมไว้
ถูกลูกศรคืออะไรเล่าเสียบไว้
ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อ
[๑๘๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกถูกมัจจุกำจัด ถูกชราล้อมไว้
ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบไว้
ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อ
อัพภาหตสูตรที่ ๖ จบ

บาลีอพฺภาหตสุตฺต
[๑๘๘] เกนสฺสุพฺภาหโต โลโก เกนสฺสุ ปริวาริโต
เกน สลฺเลน โอติณฺโณ กิสฺส ธูปายิโต ๑ สทาติ ฯ
[๑๘๙] มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก ชราย ปริวาริโต
ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ อิจฺฉาธูปายิโต สทาติ ฯ

******************

๑ สิ. กิสฺสา ธูมายิโต ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาอัพภาหตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัพภาหตสูตรที่ ๖ ต่อไป :-
บทว่า เกนสฺสุ อพฺภาหโต แก้เป็น เกน อพฺภาหโต แปลว่า
อะไร กำจัดแล้ว. สุ อักษรเป็นเพียงนิบาต.
บทว่า อิจฺฉาธูมายิโต แก้เป็น อิจฺฉาย อาทิตฺโต แปลว่า อัน
ความอยากเผาให้ร้อนแล้ว.
จบอรรถกถาอัพภาหตสูตรที่ ๖

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!