15-063 ตัณหาพระไตรปิฎก


๓. ตัณหาสูตร
ว่าด้วยตัณหา
[๑๘๒] เทวดาทูลถามว่า
โลกถูกอะไรนำไป ถูกอะไรผลักไสไป
อะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ
[๑๘๓] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกถูกตัณหานำไป ถูกตัณหาผลักไสไป
ตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ
ตัณหาสูตรที่ ๓ จบ

บาลีตณฺหาสุตฺต
[๑๘๒] เกนสฺสุ นียติ โลโก เกนสฺสุ ปริกิสฺสติ
กิสฺสสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ
[๑๘๓] ตณฺหาย นียติ โลโก ตณฺหาย ปริกิสฺสติ
ตณฺหาย เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ

อรรถกถา


***

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!