15-062 จิตพระไตรปิฎก


๒. จิตตสูตร
ว่าด้วยจิต
[๑๘๐] เทวดาทูลถามว่า
โลก๑ถูกอะไรนำไป ถูกอะไรผลักไสไป
อะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ
[๑๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตผลักไสไป
จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ
จิตตสูตรที่ ๒ จบ

บาลีจิตฺตสุตฺต
[๑๘๐] เกนสฺสุ นียติ โลโก เกนสฺสุ ปริกิสฺสติ ๑
กิสฺสสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ
[๑๘๑] จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกิสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ

******************

๑ โป. ม. ปริกสฺสติ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาจิตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจิตตสูตรที่ ๒ ต่อไป :-
บทว่า สพฺเพว จ สมนฺวตุํ ความว่า ธรรมเหล่าใดย่อมไปสู่อำนาจ
ของจิต จิตนี้ย่อมครอบงำธรรมเหล่านั้นนั่นแหละทั้งสิ้น.
จบอรรถกถาจิตตสูตรที่ ๒

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!