15-057 สิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 3พระไตรปิฎก


๗. ตติยชนสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๓
[๑๗๐] เทวดาทูลถามว่า
อะไรเล่าทำคนให้เกิด
อะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไป
อะไรเล่าเวียนว่ายในสงสาร
อะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
[๑๗๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ตัณหาทำคนให้เกิด
จิตของคนนั้นย่อมพล่านไป
สัตว์เวียนว่ายในสงสาร
กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้น
ตติยชนสูตรที่ ๗ จบ

บาลีตติยชนสุตฺต
[๑๗๐] กึสุ ชเนติ ปุริส กึสุ ตสฺส วิธาวติ
กึสุ สสารมาปาทิ กึสุ ตสฺส ปรายนนฺติ ฯ
[๑๗๑] ตณฺหา ชเนติ ปุริส จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สสารมาปาทิ กมฺม ตสฺส ปรายนนฺติ ฯ

 

อรรถกถา


นัยเดียวกับ อรรถกถา 15-055-ปฐมชนสูตร

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!