15-054 ที่พึ่งพระไตรปิฎก


๔. วัตถุสูตร
ว่าด้วยที่พึ่ง
[๑๖๔] เทวดาทูลถามว่า
อะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลาย
อะไรเล่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้
หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเล่าเลี้ยงชีพ
[๑๖๕] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
บุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลาย
ภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้
หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพ
วัตถุสูตรที่ ๔ จบ

บาลีวตฺถุสุตฺต
[๑๖๔] กึสุ วตฺถุ มนุสฺสาน กึสูธ ปรมา สขา
กึสุ ภูตา อุปชีวนฺติ เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ
[๑๖๕] ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสาน ภริยา ปรมา สขา
วุฏฺึ ภูตา อุปชีวนฺติ เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาวัตถุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวัตถุสูตรที่ ๔ ต่อไป :-
บทว่า ปุตฺตา วตฺถู อธิบายว่า บุตรทั้งหลาย ชื่อว่า เป็นที่ตั้ง
เพราะอรรถว่าปฏิบัติในเวลาที่มารดาบิดาเป็นคนแก่. บทว่า ปรมา ความว่า
ภรรยา ชื่อว่า เป็นเพื่อนอย่างยิ่ง เพราะความที่ความลับแม้ตนไม่บอกบุคคล
อื่น ก็ต้องบอกแก่ภรรยา ดังนี้แล.
จบอรรถกถาวัตถุสูตรที่ ๔

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!