15-052 สิ่งที่ไม่ชำรุดพระไตรปิฎก


๒. อชรสาสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุด
[๑๖๐] เทวดาทูลถามว่า
อะไรเล่าที่ไม่ชำรุด A ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
อะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
อะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย
อะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้
[๑๖๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย
บุญโจรลักไปไม่ได้
อชรสาสูตรที่ ๒ จบ
เชิงอรรถ
A ไม่ชำรุด ในที่นี้หมายถึงไม่วิบัติ (สํ.ส.อ. ๑/๕๒/๙๐)

บาลีอชรสาสุตฺต
[๑๖๐] กึสุ อชรสา สาธุ กึสุ สาธุ อธิฏฺิต
กึสุ นราน รตน กึสุ โจเรหิ หาริยนฺติ ฯ
[๑๖๑] สีล อชรสา สาธุ สทฺธา สาธุ อธิฏฺิตา
ปฺา นราน รตน ปุฺ โจเรหิ หาริยนฺติ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถาอชราสาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอชรสาสูตรที่ ๒ ต่อไป :-
บทว่า อชรสา แปลว่า เพราะไม่ชำรุด คือไม่วิบัติ. เพราะว่าศีล
อันไม่วิบัตินั่นแหละ ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ. ชนทั้งหลายแม้จะเป็นอาจารย์
และอุปัชฌาย์เป็นต้น ย่อมไม่สงเคราะห์บุคคลผู้มีศีลวิบัติแล้ว ดังนั้น บุคคล
พึงฝึกตนในที่ ๆ ตนไปแล้ว ๆ นั่นแหละ ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอชราสูตรที่ ๒

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!