02-583 พระบัญญัติ



พระไตรปิฎก


พระบัญญัติ
[๒๙๐] ก็ ภิกษุใดนั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสอง
ต้องอาบัติปาจิตตีย์
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ

บาลี



รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.