02-467 พระบัญญัติพระไตรปิฎก


พระบัญญัติ
ภิกษุฉันภัตตาหารในที่พักแรม A ได้มื้อเดียว ถ้าฉันเกินกว่านั้น
ต้องอาบัติปาจิตตีย์
สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ จบ
เชิงอรรถ
A อาวสถปิณฺฑ ภัตตาหารในที่พักแรมคืออาหารที่ทายกผู้ต้องการบุญ
จัดไว้ในที่พักแรมซึ่งสร้างไว้มีรั้วล้อมรอบ มีห้องหลายห้องมีหน้ามุข
ตั้งเตียงตั่งไว้สำหรับคนเดินทาง คนไข้ หญิงมีครรภ์ และบรรพชิต
(วิ.อ.๒/๒๐๓/๓๔๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.