02-427 พระบัญญัติพระไตรปิฎก


พระบัญญัติ
[๑๗๖] ก็ ภิกษุใดเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติ
ต้องอาบัติปาจิตตีย์
เรื่องพระอุทายี จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.