01-510 พระบัญญัติพระไตรปิฎก


พระบัญญัติ
[๓๔๘] ก็ ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วน
ตัว ด้วยการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ขนาด ขนาดในการสร้างนั้น ดังนี้: ยาว ๑๒
คืบ กว้าง ๗ คืบ โดยคืบพระสุคต A ต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ ภิกษุ
เหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ไม่มีอันตราย B เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ถ้าภิกษุสร้าง
กุฎีด้วยการขอเอาเอง ในที่ที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ไม่พา
ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงพื้นที่ให้ หรือสร้างให้เกินขนาด เป็นสังฆาทิเสส C
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี จบ
เชิงอรรถ
A มาตราวัดขนาดสิ่งของที่ใช้ในครั้งพุทธกาล
๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบของคนสัณฐานปานกลาง
B สารมฺภํ อนารมฺภนฺติ สอุปทฺทวํ อนุปทฺทวํ
คำว่า สารมฺภํ หมายถึงมีอันตราย
คำว่า อนารมฺภํ หมายถึงไม่มีอันตราย (วิ.อ. ๒/๓๔๙/๖๓)
C เป็นสังฆาทิเสส ๒ กรณี คือ
(๑) ไม่พาสงฆ์ไปแสดงพื้นที่
(๒) สร้างเกินขนาด เป็นทุกกฏ ๒ กรณี คือ
(๑) ที่มีอันตราย
(๒) ไม่มีบริเวณโดยรอบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.