01-497 คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วพระไตรปิฎก


คาถารวมวินีตวัตถุ
เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
{๔๙๐} เรื่องหญิงหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตาย ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงย้ายบ้าน ๑ เรื่อง
เรื่องไม่ใช่หญิง ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องชักจูงสามีภรรยาผู้ทะเลาะให้คืนดีกัน ๑ เรื่อง
เรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.