01-454 คาถารวมวินีตวัตถุพระไตรปิฎก


คาถารวมวินีตวัตถุ
เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
{๔๐๗} เรื่องผ้ากัมพลสีแดง ๑ เรื่อง
เรื่องผ้ากำพลขนแข็ง ๑ เรื่อง
เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง ๑ เรื่อง
เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ ๑ เรื่อง
เรื่องผ้าห่มขนยาว ๑ เรื่อง
เรื่องนาหว่าน ๑ เรื่อง
เรื่องหนทางราบเรียบ ๑ เรื่อง
เรื่องมีศรัทธา ๑ เรื่อง
เรื่องให้ทาน ๑ เรื่อง
เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.