01-453 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติพระไตรปิฎก


อนาปัตติวาร
ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ
{๔๐๖} [๒๘๗] ๑. ภิกษุมุ่งอรรถะ
๒. ภิกษุมุ่งธรรม
๓. ภิกษุมุ่งพร่ำสอน
๔. ภิกษุวิกลจริต
๕. ภิกษุต้นบัญญัติ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.