01-445 เรื่องใช้บาตรดันพระไตรปิฎก


เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง
{๓๙๖} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด
ใช้บาตรดันหญิง ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า
“ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย”(เรื่องที่ ๑๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.