01-443 เรื่องเชือกพระไตรปิฎก


เรื่องเชือก ๑ เรื่อง
{๓๙๕} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด
จึงดึงเชือกที่หญิงจับไว้ ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า
“ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่องที่ ๑๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.