01-442 เรื่องเรือพระไตรปิฎก


เรื่องเรือ ๑ เรื่อง
{๓๙๔} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด
จึงโคลงเรือที่หญิงนั่ง ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี พระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๕)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.