01-441 เรื่องต้นไม้พระไตรปิฎก


เรื่องต้นไม้ ๑ เรื่อง
{๓๙๓} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด
จึงเขย่าต้นไม้ที่หญิงขึ้นไป ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า
“ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.