01-440 เรื่องหนทางพระไตรปิฎก


เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง
{๓๙๒} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งพบหญิงเดินสวนทางมา
มีความกำหนัดจึงกระทบไหล่ ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๑๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.