01-431 เรื่องอดีตภรรยาพระไตรปิฎก


เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง
{๓๘๙} สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับอดีตภรรยา
ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า
“ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.