01-427 คาถารวมวินีตวัตถุพระไตรปิฎก


คาถารวมวินีตวัตถุ
เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว

{๓๘๗} เรื่องมารดา ๑ เรื่อง
เรื่องธิดา ๑ เรื่อง
เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง
เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษ์ ๑ เรื่อง
เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงนอนหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงที่ตายแล้ว ๑ เรื่อง
เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง
เรื่องสะพาน ๑ เรื่อง
เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง
เรื่องต้นไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องเรือ ๑ เรื่อง
เรื่องเชือก ๑ เรื่อง
เรื่องท่อนไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง
เรื่องไหว้ ๑ เรื่อง
เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง ๑ เรื่อง

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.