01-407 เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าช่องดาลพระไตรปิฎก


เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าช่องดาล ๒ เรื่อง
{๓๖๓} [๒๖๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน จึง
สอดองคชาตเข้าช่องดาล A น้ำอสุจิเคลื่อน ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ
สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์
ตรัสถามว่า “ภิกษุ เธอคิดอย่างไร” “ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิ
ให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า” “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๔๑)
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน จึงสอดองคชาต
เข้าช่องดาล แต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อน ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส
หรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่า
“ภิกษุ เธอคิดอย่างไร” “ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
พระพุทธเจ้าข้า” “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย”
(เรื่องที่ ๔๒)
เชิงอรรถ
A พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕,
(กรุงเทพฯ : รพ.อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๖) หน้า ๒๙๘
“ช่องดาล” คือ รูสำหรับเขี่ยลูกดาล ช่องสำหรับไขดาล
ส่วนเหล็กสำหรับไขดาลมีรูปเป็นมุมฉาก ๒ ทบ
อย่างคันฉัตรหลังพระพุทธรูป เรียกว่า “ลูกดาล”
คำว่า “ดาล” เป็นชื่อกลอนประตูที่ทำด้วยไม้
สำหรับขัดบานประตู เช่น ประตูโบสถ์

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.