01-354 วัตถุประสงค์ 10 อย่างพระไตรปิฎก


วัตถุประสงค์ ๑๐ อย่าง
(๑) ภิกษุจงใจพยายาม น้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
(๒) ภิกษุจงใจพยายาม น้ำอสุจิสีเหลือง
(๓) …น้ำอสุจิสีแดง
(๔) …น้ำอสุจิสีขาว
(๕) …น้ำอสุจิสีเหมือนเปรียง
(๖) …น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่า
(๗) …น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมัน
(๘) …น้ำอสุจิสีเหมือนนมสด
(๙) …น้ำอสุจิสีเหมือนนมส้ม
(๑๐) …น้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สุทธิก จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.