01-353 เจตนา 10 อย่างพระไตรปิฎก


เจตนา ๑๐ อย่าง A
(๑) ภิกษุจงใจพยายาม เพื่อความหายโรค น้ำอสุจิเคลื่อน
ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส
(๒) ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุข
(๓) …เพื่อเป็นยา
(๔) …เพื่อเป็นทาน
(๕) …เพื่อเป็นบุญ
(๖) …เพื่อบูชายัญ
(๗) …เพื่อจะไปสวรรค์
(๘) …เพื่อสืบพันธุ์
(๙) …เพื่อทดลอง
(๑๐) …เพื่อความสนุก น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.