01-352 น้ำอสุจิเคลื่อน 5 กาลพระไตรปิฎก


น้ำอสุจิเคลื่อน ๕ กาล
(๑) ภิกษุจงใจพยายามเมื่อเกิดความกำหนัด
น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส
(๒) ภิกษุจงใจพยายามเมื่อปวดอุจจาระ
น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส
(๓) ภิกษุจงใจพยายามเมื่อปวดปัสสาวะ
น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส
(๔) ภิกษุจงใจพยายามเมื่อต้องลม
น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
(๕) ภิกษุจงใจพยายามเมื่อถูกบุ้งขน
น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.